Netocracy: The New Power Elite and Life After Capitalism

Netocracy: The New Power Elite and Life After Capitalism El consumotariado la idea de que, en las sociedades desarrolladas, la clase m s baja ya no es un proletariado, sino una clase de consumidores mantenida satisfecha con mercanc as baratas elaboradas en serie, desde la comida gen ticamente modificada a la cultura de masas digitalizada se convierte en una realidad con el ingreso b sico los excluidos del proceso de producci n reciben el ingreso b sico no solo por razones de solidaridad, sino tambi n de forma que su demanda alimentar la producci El consumotariado la idea de que, en las sociedades desarrolladas, la clase m s baja ya no es un proletariado, sino una clase de consumidores mantenida satisfecha con mercanc as baratas elaboradas en serie, desde la comida gen ticamente modificada a la cultura de masas digitalizada se convierte en una realidad con el ingreso b sico los excluidos del proceso de producci n reciben el ingreso b sico no solo por razones de solidaridad, sino tambi n de forma que su demanda alimentar la producci n y as evitar las crisis Viviendo en el Final de los Tiempos P g.247Cuando los izquierdistas hablan de consumariato como la nueva forma de proletariado de lo que hablan es de la identificaci n definitiva del obrero y el consumidor es por esta raz n que en el capitalismo el trabajador debe ser formalmente libre Visi n de Paralaje P g.87 This review has been hidden because it contains spoilers To view it, click here Benedyk zauwa a, e w wydaniu autor w ksi ki to procesy komunikacji, a nie ich zasobno , le u podstaw organizacji spo ecze stwa Zdaniem Barda i S derqvisa Internet zmienia podej cie do komunikacji, pozwala prze ama bariery, kt re dawniej by y nie do przekroczenia Mo liwo korzystania z zasob w sieci jest por wnywana z wynalezieniem pisma, a p niej druku Oba wynalazki doprowadzi y w wczas do rewolucji ludzie mogli razem posi wi cej wiedzy ni by o to mo liwe wcze niej Ka dy z tych Benedyk zauwa a, e w wydaniu autor w ksi ki to procesy komunikacji, a nie ich zasobno , le u podstaw organizacji spo ecze stwa Zdaniem Barda i S derqvisa Internet zmienia podej cie do komunikacji, pozwala prze ama bariery, kt re dawniej by y nie do przekroczenia Mo liwo korzystania z zasob w sieci jest por wnywana z wynalezieniem pisma, a p niej druku Oba wynalazki doprowadzi y w wczas do rewolucji ludzie mogli razem posi wi cej wiedzy ni by o to mo liwe wcze niej Ka dy z tych wynalazk w by r wnie traktowany jako narz dzie w adzy Zainteresowani jednak nie byli w stanie ca kowicie sprawowa nadzoru nad kierunkiem rozwoju my li rozpowszechnianej przy ich pomocy Wiemy dzi , e druk przyczyni si do prawdziwego prze omu, jakim by a reformacja Jakie b d konsekwencje upowszechnienia Internetu Jest pewne, e spowoduje to olbrzymie zmiany Wiele os b wykorzystuje w adz jak nios z sob sieci Kszta tuj nowy typ spo ecze stwa netokracj Netokracja nie jest naukowym opracowaniem problemu, ale manifestem odnosz cym si do dziej w, kt re s kszta towane przez r ne sposoby komunikacji.NetokracjaTechnologia jest si nap dow historii Dzi ki niej mamy dost p do informacji Brak informacji o wiecie poza naszym kawa kiem, o kt rym wiemy du o sprawia, e mamy b dne wyobra enie o otoczeniu Brak dostatecznie du ej ilo ci danych sprawia, e w umy le tworzymy obraz wiata, kt ry nie istnieje Kultura polega na ci g ym sprawdzaniu i weryfikowaniu tych wyobra e Cywilizacj kszta tuje zbi r informacji w niej dost pny jest ona zbiorem informacji.Stworzenie technologii wymaga my lenia abstrakcyjnego, a do tego niezb dny jest j zyk Informacje przekazywane z pokolenia na pokolenie tworz pami rasy ludzkiej Claude L vi Strauss stwierdzi , e udost pnienie druku zwyk ym ludziom mia o na celu ich zniewolenie Nie uda o si jednak kontrolowa tego procesu Komputery pierwotnie tworzono, aby ich my lenie by o doskonalsze od ludzkiego Z czasem ich zastosowanie si zmieni o i obecnie s u g wnie komunikacji Zwi kszaj ce si mo liwo ci komputer w sprawi y, e naukowcy uzyskali wi cej danych zbiorowa wiedza zacz a rosn Technologia daje wi ksze mo liwo ci tworzenia i publikowania swoich wytwor w.Pierwotnie sie mia a s u y do cel w militarnych obrona przed atakiem atomowym i zagro eniem ze strony ZSRR Z czasem pod czono do niej uniwersytety Po czenie si mia o przyspieszy rozw j nauk.Na pocz tku tak 90 niewiele os b wiedzia o o Internecie Bill Gates w 1995 roku zmieni polityk Microsoftu i poszed w kierunku rozwoju ruchu sieciowego Bran a IT mia a przyczyni si do przekszta cenia nauki i ekonomi Wiele firm z bran y IT bardzo szybko upada a ze wzgl du na zmian zainteresowa u ytkownik w Zarobi uda o si tylko producentom i konsultantom Niewiele zyskuj konsumenci.Nie zgadzam si z t opini sceptyk w Ka dy z nas obecnie mo e w domu rozwija swoje umiej tno ci obs ugi program w, zarz dzania danymi, pisania artyku w, kt re mo e je li s warto ciowe sprzeda Sie i technologia zmieni a rynek pracy Ju nie jeste my zmuszani do wychodzenia z domu Je li tylko zechcemy mo emy robi zakupy przez Internet.Sceptycy stwierdzaj , e nie nast pi oczekiwany wzrost gospodarczy By mo e niezbyt dok adnie przyjrzeli si gospodarce na ca ym wiecie W takich krajach, jak Polska coraz bardziej widoczne s kontrasty mi dzy tym, co mieli my w latach 80 okres s awetnych kartek i przydzia w przy ma ych wynagrodzeniach a tym, czym dysponujemy obecnie mimo ma ych wynagrodze w wi kszo ci dom w mamy sprz ty, kt re by y symbolem dobrobytu pralki, komputery, telewizj coraz wi cej os b ma sta y dost p do Internetu Oszcz dzamy czas a czas to pieni dz za atwiaj c wiele rzeczy za pomoc sieci maile, przelewy itd.Podczas pracy w handlu nauczy am si r wnie , e bardzo istotne jest to jakie narz dzia mamy do dyspozycji Autorzy stwierdzaj , e najwa niejsza jest tre przekazywanych informacji Ja wiem, e obok tego wa nym elementem jest otoczka To ona wp ywa na negatywne b d pozytywne odczucia odbiorcy potencjalnego klienta Przes anie faksem napisanej na maszynie do pisania oferty mo e zosta potraktowane niepowa nie Odpowiednia obr bka graficzna i przes anie katalogu mailem mo e przyczyni si do zainteresowania propozycj na pocz tku by mo e jej wizualnym elementem a nast pnie przekazywanymi tre ciami.Zwolennicy Internetu natomiast maj zbyt idealistyczne nastawienie do mo liwo ci medi w Internet dla nich jest narz dziem, kt ry zwalczy choroby naszych czas w nietolerancj , kryzys gospodarczy itd Zapominaj jednak, e ludzie od dziecka wychowywani s w swoich malutkich wiatach, dlatego nowe narz dzie wcale nie poszerzaj ich horyzont w, ale utwierdzaj ich w przekonaniu o ich racjach.Autorzy zauwa aj , e oba stanowiska wynikaj z braku otwarto ci i uprzedze Ich zdaniem wprowadzenie nowych narz dzi zawsze wp ywa na zmian sposob w komunikacji, a to z kolei na kultur.Wielkie zmiany mog nast pi dopiero, kiedy nowymi technologiami b dzie potrafi pos ugiwa si ka dy i b d one dost pne dla wszystkich Rewolucja technologiczna mo e wyprzedzi mo liwo ci ludzkie ograniczenia zwi zane z tabu religijnym i ideologicznym , a przez to by cz sto hamowana.Technologia informacyjna zmienia wszystko Szczeg lnie widoczne jest to w j zyku To z kolei prowadzi do modyfikacji postrzegania wiata, sposob w naszego warto ciowania Zawsze, kiedy dochodzi o do zmian, odkry istnia problem otwarcia si na nowe spojrzenie, a przez to r wnie podwa ano sensowno wielu dzia a np bezsensowna wydawa a si koncepcja op yni cia wiata dooko a, kiedy dla wi kszo ci by on p aski Dawniej zmiany w my leniu nast powa y bardzo wolno i ich celem by o doprowadzenie do stabilizacji sytuacji Obecnie sta ym elementem ycia s ci g e zmiany.W ka dym okresie historycznym w adza nale a a do ludzi aktywnych, otwartych i przedsi biorczych ycie spo eczne polega na ci g ej walce o doj cie do w adzy poszczeg lnych grup spo ecznych Zmiany spo eczne s por wnywalne z trz sieniami ziemi.Ludzie s z regu y konserwatystami, kt rzy niech tnie przyswajaj sobie nowe warto ci Przez to mamy do czynienia ze zjawiskiem, kt re w psychologii nazywa si dysonansem poznawczym Brak akceptacji zmian historycznych prowadzi do niedopasowania Szukanie spokoju jest b dem, poniewa nale a oby zatrzyma bieg dziej w, a to jest mo liwe wy cznie w chwili mierci.Przej cie od jednego spo ecze stwa do innego jest procesem d ugotrwa ym Blisko zjawisk technicznych w danych regionach przyczynia si do powstawania nowych koncepcji, pomys w, kt re przez tych samych ludzi nie zosta yby wdra ane ani pomy lane w innych warunkach spo ecznych i cywilizacyjnych Autorzy przy okazji analizuj przej cie od feudalizmu do informacjonalizmu przez kapitalizm.Zgodnie z marksistowsk definicj w adza nale y do w a cicieli rodk w wytw rczych i kieruj cych nimi Na pocz tku by o to zwi zane z posiadaniem ziemi Chrze cija stwo w Europie umacnia o pozycj rz dz cych przez usankcjonowanie w adzy na podstawie praw boskich Arystokracja nie mog a poddawa w w tpliwo w adzy monarchy, poniewa w wczas nadszarpn aby swoj pozycj R wnie w adca nie m g podwa a pozycje arystokracji, poniewa narazi by si na bunt ch op w.Humanizm przyni s wstrz s spo eczny B g ju nie by na szczycie nie by niekwestionowanym autorytetem Cz owiek sta si najwi ksz warto ci W dobie kapitalizmu cz owiek sta si efektywnym producentem w godzinach pracy i nienasyconym konsumentem w czasie wolnym Komunistyczne ruchy r wnie pos ugiwa y si has ami humanistycznymi, kt re mia y umie ci cz owieka w centrum Partie polityczne mog y kontrolowa ruchy obywateli Dopiero rozw j informacjonalizmu doprowadzi do zmian w kszta towaniu opinii publicznej.Rozszerzaj ce si mo liwo ci w a cicieli medi w doprowadzi y do powstania nowej klasy netokracji, kt ra atakuje grupy interesu, aby osi gn zyski i poszerzy swoj w adz Media przekazuj ludziom to, co maj my le , w jaki spos b oraz jak si zachowywa Kszta tuj relacje spo eczne Autorzy podkre laj , e w adza reprezentatywna monarch w i prezydent w ogranicza si do podpisywania niezrozumia ych dokument w z chwytliwymi sloganami i przecinania wst ek w otwieranych centrach handlowych.Informacja dawniej posiada a dwa znaczenia 1 reprezentacj , przedstawienie, 2 wyja nienie, interpretacj Informacja zyskiwa a znaczenie przez dzia anie intelektualne, tw rcze polegaj ce na powi zaniu mi dzy materi a form Osoby pracuj ce nad gromadzeniem informacji nie by y cenione Podej cie do informacji oraz ich sens zmieni o si w latach 50 XX wieku w Stanach Zjednoczonych Obecnie informacj mo e by wszystko i niekoniecznie musi ono posiada sens oraz by prawomocne Nowe narz dzia umo liwiaj na szybki przep yw informacji Obecnie posiadamy ich zbyt wiele i jak zauwa y Postman brakuje nam podsumowania, uog lnienia, po czenia w logiczna ca o Grupy utrzymuj ce w adz zalewaj nas informacjami, aby odci gn od istotnych temat w, ograniczy dost p o ich wiedzy To daje autorom podstaw do analizy nowego zjawiska polegaj cego na zarz dzaniu informacjami w celu kierowania masami.Filozofowie produkowali idealistyczne wizje utopii, kt re stopniowo wprowadzano w ycie i modyfikowano Wiele koncepcji i odkry naukowych powsta o tylko w celu ustanawiania w adzy grupy rz dz cej Do XVIII wieku uczeni zajmowali si tym, co ich interesowa o, p niej ju pe nili rol s u ebn wobec klas rz dz cych W totalistycznym wiecie my l s u y a w adzy Temu przeciwstawia si tradycj mobilistyczn , w kt rej my l jest warto ci sam w sobie, dlatego nie podejmuje adnych dialog w z w adz Oba te trendy funkcjonowa y obok siebie Cz sto mobilistyczni my liciele byli postrzegani jako mieszni, poniewa ich koncepcje odbiega y od g wnych trend w.Przedstawicielami mobilistycznej nauki s Foucault i Deleuze Pierwszy z nich opowiada si za plurokracj , w kt rej ka dy mo e decydowa o sobie, ale nie wolno mu podj decyzji za kogokolwiek innego Obaj my liciele byli zafascynowani rozwojem technologii.Autorzy opisuj nowe klasy spo eczne ukszta towane przez nowe technologie Na dole tej drabiny umieszczaj konsumptariat, a na g rze netokracj Klasy rz dz ce za pomoc reklam i rodk w przekazu utrzymuj t pierwsz na poziomie marginalnym ograniczonym do spe niania sztucznych potrzeb O pozycji na drabinie decyduj informacje i umiej tno ich wykorzystywania oraz zdolno wyj cia poza w asne ego Celem netokrat w jest polepszenie komunikacji przy pomocy nowej technologii.Ksi ka stanowi ciekaw analiz wsp czesnych przemian, w kt rych wa na jest odpowiednia informacja zwi zana z nowymi technologiami oraz umiej tno sprzedania jej To dzi ki temu wielu przeci tnych ludzi przeci tnych finansowo wspina o si na wy yny, z kt rych czasami ze wzgl du na niedob r informacji spadali Wielu z nich pozostaje panami zarz dzaj cymi znacznym obszarem informacji microsoft, google itd Autorzy nale do os b spostrzegawczych i oczytanych Por wnuj wsp czesne elity z dawnymi w bardzo zaskakuj cy spos b.Uwa am, e autorzy poniek d maj racj , ale nie do ko ca, poniewa nasz wiat jeszcze nie jest wystarczaj co stechnicyzowany i ich koncepcje mog si nie zgadza Maj trafne jak dla mnie spostrze enia na temat wcze niejszych przemian spo ecznych i ekonomicznych, a przy tym i politycznych, ale jak dla mnie za du o oczywisto ci mo e dlatego, e zajmuj si bardziej technicznymi tematami kr cymi wok tego, o czym pisali Jak na ksi k dla humanist w to jest genialna, a dla cis owc w zajmuj cych si technologiami to takie nieco wodolejstwo i nadrabianie brak w merytorycznych s owotokiem oraz b yskotliwo ci Ksi k czyta si tak jak ogl da wiele program w typu show wiele w nich zaskakuj cych moment w mimo, e wie si , co osoby wyst puj ce za chwil powiedz The world will not live without logos, but neither will capitalism silently take over democracy So, what comes next After capitalism comes Netocracy Those who can harness networks of information and master new forms of communication will control finance and legislation, forming the new business and government elites They will inherit the power they are the Netocrats I tried to explain this book to a colleague before christmas break how it utterly fashinated me, even though I feel I only understood it partly, and how it had provided me with a new lens with which to see the world It must have caught his interest, cuz when I got back to work we had lunch and he told me he had devoured the book and was working his way through another work by the same authors, Digital Libido, and was enthusiastically urging me to do the same The book, written in 2000, talks a I tried to explain this book to a colleague before christmas break how it utterly fashinated me, even though I feel I only understood it partly, and how it had provided me with a new lens with which to see the world It must have caught his interest, cuz when I got back to work we had lunch and he told me he had devoured the book and was working his way through another work by the same authors, Digital Libido, and was enthusiastically urging me to do the same The book, written in 2000, talks about a new paradigm The transition from capitalism to informationalism in the wake of the internet era and how, like any genuine revolution means that the whole Darwinian system of punishment and rewards are restructured, introducing a new over and underclass The idea of this new system, the Netocracy, was invented in the 90 s is re invented in this book by contemporary Internet philosophers Alexander Bard and Jan S derqvist Before we ran away from strangers that looked strong Now we engage them and gain mutual benefits The Consumtariat Consumption rather than production is the role of the new underclass Politicians are selected based on their value as entertainment and what narrative they can fit into They are elected to to feed the headlines Money will follow attention, not vice versa The only hard currency on the net is attention Knowledge, contacts and exclusive information replaces capital for the netocrat Technology plays its own hand Take the clock innocent enough of an artifact But this infernal little machine, with its introduction of second and minutes, have retrospectively given a whole new meaning to our perception of time Giving birth is simply not fashionable any TAKEAWAY Great book to read before reflecting on how to navigate the 3rd decade of the 21st century Is what you do professionally raising in value or is it losing its value in this new paradigm VERDICT A must read and total mindf ck Being outdated is one of the strengths of this book Because now, 20 years after the books release, we can see its predictions manifest in everyday life 5 5 This was a bit unexpected, but this is a book that has been left unread on my bookshelf for almost 20 years I didn t read it back then, because I had the impression that it was mostly New Economy bluster, of which a lot was published around the year 2000 but reading this book two decades later it is very obvious that Bard S derqvist got a lot of things right back then They are doing a historical, political and economic analysis of capitalistic society something which is defined very broa This was a bit unexpected, but this is a book that has been left unread on my bookshelf for almost 20 years I didn t read it back then, because I had the impression that it was mostly New Economy bluster, of which a lot was published around the year 2000 but reading this book two decades later it is very obvious that Bard S derqvist got a lot of things right back then They are doing a historical, political and economic analysis of capitalistic society something which is defined very broadly and includes modern liberal democracies as well as 20th century communistic or fascistic ones What they are saying is that after having moved from the Middle Age society, where blood artistocracy and monarchy was the ultimate capital, the West and other regions along with the West embraced a society where economic capital reigned supreme, and where increased production became the highest aim for society This process came hand in hand with the Scientific and Industrial revolutions, which spread an understanding of the world as something that could be analyzed and measured in absolute terms, and dominated by man In this sense, all ideologues parliamentary democracy, socialism, communism, fascism have had this worship of productivity in common What they also had in common was that by giving up freedoms and comforts today, we would faster reach some definition of a utopia whether in the shape of the perfect state, or in the shape of self realization as individuals all of which, new science now shows, are total falsehoods The world has no Newtonian absolutes, it is instead fluid and fickle and unpredictable, and as a result, the whole idea structure that is capitalism will start to crack Then new capital that trumps everything else is information, attention, contacts, and overview The ability to access what is important and filter out the irrelevant the latter which bombards us constantly The most valuable information is simply not available for anyone outside the right networks no matter how much cash you have.Well, all this was interesting ideas back in the 90s, but it is kind of scary to see how much of it is starting to come true today Bard S derqvist predicted the crisis of democracy, the backlash against immigrants and globalization, the crisis of masculinity, and many other things in here It is muchthan a book proclaiming some sort of new digital utopia, which I incorrectly thought all these years It is, in fact, just the opposite There quite a lot in here that is scary, and cynical Bard S derqvist sees this tremendous shift in our societies as something that will happen whether we want it or not, and there will be grand power struggles where some win and many lose out I think the analysis of late capitalism is the part of the book that has aged best, where some of the predictions about the digital area feel a bit off maybe back in the 90 s, the optimism about the resilience of the true Net culture was still rather pink tinted But this is a small complaint all in all, this book has aged remarkably well and is because of this probablyrelevant than ever, now it can be read with the benefit of hind sight Must read book I enjoyed the philosophy and analysis of paradigm shift through out human history that authors explored in this book What amazed me that guys predicted all we have now back in 2002 when there were no FB, Twitter, LinkedIn etc the way we communicate and the new paradigm called Netocracy , 2020, 2005,,,. If one is aware that he knowsor less nothing and he has a moments of pure joy when he discovers something new, then this book is the right choice First of all, I really liked those excerpts of historical explanations of some changes in the mind of society For example, that a term child as we use it today is the creation of the times of Renaissance Before the Renaissance a term meant a relation that one is a descendant of someone else age was of no concern , basically it was a feudalist If one is aware that he knowsor less nothing and he has a moments of pure joy when he discovers something new, then this book is the right choice First of all, I really liked those excerpts of historical explanations of some changes in the mind of society For example, that a term child as we use it today is the creation of the times of Renaissance Before the Renaissance a term meant a relation that one is a descendant of someone else age was of no concern , basically it was a feudalistic family relation While in the Renaissance, when the printing press was just started to exploit, the term of an adult fully privileged member of society started to mean the one who is able to read Therefore, the one who was not able to read was a child not a full member of society And only because no one is able to read from the day he is born but as time goes on they learn to do this , it just happen that only young people were started to be called children On the other hand, the book also has some topics that are, so to say, questionable Like claims in the 11th chapter about importance of copyright and patents for these netocrats Yes I agree it is a important tool of making business in information technologies But at the same time I disagree with authors that they are of that paramount importance big part of the best ideas used online are patent free or open sourced But probably it was hard to predict that thing at the time of writing, or maybe we haven t seen nothing yet All in all, I liked this book a lot My advice for a future reader is that when you ll be reading this book keep in mind all those famous internet celebrities like founders of Google, Facebook, etc or bloggers like lithuanian Roki kis Rabinovi ius And when you ll try apply sociological concepts presented in this book to those guys, you ll be surprised how insightful authors were NET NET ,,,, Read this book in Russian see the book here since it was very much recommended by many of my friends Key idea of this book is that there is a new trend after capitalism Which is very much dependant on information, rather than any other assets In these new times governments might be eliminated as important actors and would be replaced by very well connected and able elites despite of their location In modern times person s key asset would be 1 Access to Read this book in Russian see the book here since it was very much recommended by many of my friends Key idea of this book is that there is a new trend after capitalism Which is very much dependant on information, rather than any other assets In these new times governments might be eliminated as important actors and would be replaced by very well connected and able elites despite of their location In modern times person s key asset would be 1 Access to information 2 Ability to absorb, understand, judge and present information further The strictest punishment would be to exclude person from the information networks New elite would be represented by active and well connected people curators , who would be managing moderating networks Now the winning strategy is to connect to people, not own assets Because without people your assets may not generate any chash, therefore has not much valueRated this book with 4 stars, since I believe it is a bit outdated and there are a loton this trend to be told today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *